Stadgar

 • 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Svensk Andrologisk Förening.

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja forskning, utbildning och utveckling inom andrologi i Sverige.

Föreningen ska arbeta för andrologins etablering som en självständig medicinsk specialitet i Sverige.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom kunskapsspridning om andrologi till allmänhet och verksamma i medicinska professioner, genom anordnande av utbildningar, genom samarbete med närliggande specialiteter och genom publicering och spridning av för andrologi angelägna forskningsresultat.

Föreningen utgör också Svenska Läkaresällskapets sektion för andrologi.

 • 3 Medlemsskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen välja person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för andrologins utveckling.

Föreningsmedlem bör vara medlem i Svenska läkaresällskapet.

 • 4 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 5 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter jämte lägst 2 och högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter väljs av årsmötet på 2 år och styrelsesuppleanter väljs av årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

Föreningens ordförande väljs av årsmöte  medan styrelsen inom sig utser sekreterare, kassör och övriga ansvarsposter styrelsen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

Styrelseledamot skall vara medlem i Svenska Läkaresällskapet.

 • 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Styrelsen ombesörjer föredrag vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande eller handlägger ärenden som hänskjutits till föreningen. Vid handläggning av ärenden som berör annan sektion i Sällskapet skall samråd med denna ske.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

Föreningen företräds i Svenska Läkaresällskapet av på årsmötet vald representant respektive suppleant.

 • 7 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening.

 • 8 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är 1:a januari till 31:a december

Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före ordinarie årsmöte. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

 • 9 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie årsmöte för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

Revisorerna ska senast två veckor före årsmöte avge sin revisionsberättelse.

 • 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den  30/6   på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer samt revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning
 15. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 16. Val av representant och suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige
 17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 18. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 • 11 Kallelse till årsmöte och andra meddelanden

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till årsmöte ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

Kallelse till årsmöte och andra meddelanden sker genom brev eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till årsmöten ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller e-post.

 • 12 Förslag och motioner att behandla på årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag och motioner att behandlas av årsmötet. Förslag och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/5 eller en månad innan årsmötet.

 • 13 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 • 14 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

 15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs, efter votering.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 16 Svenska Läkaresällskapet

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens möten med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut om speciella frågor som berör Sällskapet.

 • 17 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

Skriftligt förslag från medlem om ändring insändes till styrelsen senast den 30/4. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.

 • 18 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 • 19 Uteslutning

 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

 • 20 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Detta gäller även beslut om föreningens tillgångar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Andrologisk Förening, SAF

Vårt årsmöte föregås alltid av en vetenskaplig sammankomst med nationella och internationella föreläsare. Bevaka under flik nyheter.