Protokoll

 • Årsmötesprotokoll 2019

  Protokoll vid Årsmöte 2019

  Fredagen den 10/5 kl 15.00

  Lokal: Professorn, Jan Waldenströms gata 2-5, Skåne Universitetssjukhus (SUS), Malmö

  • Beslöts att välja Lars Björndahl mötesordförande och protokollförare
  • Beslöts att fastställa röstlängden enligt Bilaga 1: närvarande vid Årsmötet.
  • Beslöts att välja Ulrik Kvist till protokollsjusterare och rösträknare.
  • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Kallelse skickades med e-post 12/4.
   Beslöts att godkänna mötets utlysande.
  • Beslöts att fastställa den föreslagna dagordningen (Bilaga 2).
  • Styrelsens verksamhetsberättelse respektive förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2018 presenterades (Bilaga 3 och 4).
   Beslöts att godkänna dessa.
  • Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret 2018 presenterades (Bilaga 5).
   Beslöts att godkänna revisionsberättelsen.
  • Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
  • Beslöts att fastställande oförändrade medlemsavgifter (0 kr) samt att uppmana styrelsen att beakta möjlighet och behov av införande av en viss avgift i samband med en eventuell framtida certifiering.
  • Beslöts att uppdra åt styrelsen att utarbeta en verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019.
  • Föredragning av valärende av valberedningen (Ulrik Kvist).
   Beslöts att omvälja Mats Holmberg till ordförande för föreningen i två år till årsmötet 2021.
  • Föredragning av valärende av valberedningen (Ulrik Kvist).
   Beslöts att omvälja Åke Pousette som styrelseledamot i två år till årsmötet 2021.
   Beslöts att omvälja Göran Westlander som styrelseledamot i ett år till årsmötet 2020.
   Beslöts att välja Angel Elenkov som styrelseledamot i två år till årsmötet 2021
   Beslöts att välja Elin Gahm som styrelsesuppleant i ett år till årsmötet 2020
   Beslöts att välja Emma Holmes som styrelsesuppleant i ett år till årsmötet 2020
   Redan valda till årsmötet 2020: Katarina Link, Sara Ljungdahl
  • Föredragning av valärende av valberedningen (Ulrik Kvist).
   Beslöts att välja Lars Björndahl till revisor och Urban Ekström till revisorssuppleant.
  • Beslöts att till valberedning utse Ulrik Kvist (sammankallande), Stefan Arver, Aleksander Giwercman och Heriberto Rodriguez Martinez.
  • Beslöts att arvoden till styrelseledamöter och revisorer för verksamhetsåret 2019 är oförändrat 0 kr.
  • Beslöts att välja Åke Pousette till representant och Lars Björndahl till suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte
  • Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar har inkommit.
  • Övriga frågor
   • Piotr Jędrezejczak, Poznan, gynekolog från Polen och aktiv i Polska Andrologiföreningen (PSA) redogjorde för en mycket lyckad utveckling av certifiering av kliniska androloger i Polen. I mycket liknar situationen den i Sverige, där det saknas formell specialitet eller subspecialitet i Andrologi.
    Beslöts att lämna Piotr Jędrezejczaks presentation till styrelsen som underlag för arbete med att införa en motsvarande certifiering i Sverige.
   • Årsmötet tackade Aleksander Giwercman för ett mycket intressant och väl genomfört symposium 9–10 maj i Malmö.
  • Lars tackade alla deltagare avslutade mötet

   

   

   

   

  ____________________________                          ____________________________

  Lars Björndahl                                                                        Ulrik Kvist
  mötesordförande och sekreterare                               protokollsjusterare

 • Årsmötesprotokoll 2018

   

  Årsmöte i Svensk andrologisk förening, SAF, den 15 juni-2018

   

  1. Mats Holmberg väljs till ordförande för mötet och Katarina Link till sekreterare.

   

  1. Fastställande av röstlängd för mötet bordläggs.
  2. Magnus Isaksson väljs till protokolljusterare och Urban Ekström till rösträknare.
  3. Fattas beslut om att mötet är stadgeenligt utlyst.
  4. Dagordningen fastställs.
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse för året redovisas och så även styrelsens balans och resultaträkning. Se bifogat dokument. Föreningen har huvudsakligen haft utgifter för revisionsbyrå samt ca 40 000 kr i kostnader för arbete med ny hemsida.
  6. Revisionsberättelse upprättad av Lars Björndahl redovisas.
  7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
  8. Fattar beslut om att avstå från medlemsavgift tills vidare.
  9. Föreningen har ingen verksamhetsplan eller budget för kommande räkenskapsår.
  10. Mats Holmberg är vald till ordförande i föreningen.
  11. Mats Holmberg, Åke Pousette och Lars Henningsohn är sedan tidigare valda på två år. Sara Ljungdahl och Katarina Link omväljs för två år. Suppleanter Göran Westlander och Heriberto Rodrigues-Martinez omväljs på ett år.

   

  1. Fattar beslut om omval av Lars Björndahl som revisor och Urban Ekström som revisor suppleant

   

  1. Omval av Ulrik Kvist som valberedning.

   

  1. Beslut fattas om att arbetet i SAF:s styrelse utförs utan arvode.

   

  1. Som representant och suppleant till Svenska läkarsällskapet väljs Åke Pousette och Lars Henningsohn

   

  1. Inga motioner inkomna.

   

  1. Under vecka 13 år 2019 kommer en 3-dagars kurs i andrologi/urologi att hållas. Kursansvarig är Lars Henningsohn.

   

  1. Mötet förklaras avslutat.

   

  • Protokollförare- Katarina Link                                         Protokolljusterare- Magnus Isaksson
 • Årsmötesprotokoll 2017

  Årsmötesprotokoll
  Malmö Börshuset 20171125
  Närvarande: Aleksander Giwercman, Mats Holmberg, Katarina Link och Gunilla Medin
  1. Mötet öppnas
  2. Dagordning godkänns
  3. Aleksander Giwercman väljs som ordförande för mötet
  4. Katarina Link väljs till protokollförare
  5. Mats Holmberg och Gunilla Medin väljs till justeringsmän
  6. Konstateras att årsmötet är stadgeenligt utlyst
  7. Röstlängden fastställs
  8. Verksamhetsberättelse för 2016 redovisas. Se bilaga
  9. Revisorns berättelse. Se bilaga
  10. Fastställande av balans och resultaträkning
  11. Beslut av resultatdisposition
  12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
  13. Beslut fattas av avstå från medlemsavgift under 2017
  14. Valberedningens förslag till styrelseledamöter redovisas. Till ny ordförande väljs Mats Holmberg. Katarina Link och Sara Ljungdahl är valda för två år, detta sedan förra årsmötet. Övriga styrelsemedlemmar är Åke Pousette och Lars Henningsohn. Till suppleanter väljs Göran Westlander och Heriberto Rodriguez. Fattar beslut om att Åke Pousette väljs på två år. Firmatecknare är kassör Åke Pousette och ordförande Mats Holmberg i föreningen. Beslut angående representant och suppleant till Svenska läkarsällskapet uppskjuts till påföljande styrelsemöte.
  15. En revisor väljs: Lars Björndahl och Urban Ekström som revisorsuppleant. Som valberedning omväljs Ulrik Kvist.
  16. Inkommit förslag till ändringar i föreningens stadgar vilket kommer att diskuteras vid nästa styrelsemöte som kommer att äga rum i Göteborg den 12 januari 2018.
  17. Inga inkomna motioner
  18. Inkommit förfrågan vad SAF anser om att icke-läkare kan bli medlemmar i Läkarsällskapet vilket kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. Aleksander Giwercman föreslår att SAF anordnar en svensk examination av androloger och erbjuder sig att utarbeta ett förslag.
  19. Mötet avslutas