banner

Stadgar

 1. Till medlem kan antagas legitimerad lÀkare och invÀljas blivande lÀkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrÀdare för medicinen nÀrstÄende verksamhet som fullgör de skyldigheter som föreningens stadgar ÄlÀgger medlemmar.
 2. Svenska Andrologiföreningens ÀndamÄl Àr att frÀmja andrologin vad avser forskning och utbildning samt hÀlso- och sjukvÄrd. Om Svenska Andrologiföreningen invÀljs som Svenska LÀkaresÀllskapets sektion för.andrologi eller associerad förening ombesörjer styrelsen föredrag vid SÀllskapets sammankomster i överensstÀmmelse med den för SÀllskapet gÀllande arbetsordningen samt avger utlÄtande i eller hand-lÀgger Àrenden som hÀnskjutits till sektionen. Vid handlÀggning av sÄdanan Àrenden som berör annan (andra) sektion(er) i SÀllskapet skall samrÄd med denna (dessa) ske.
 3. Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna. Styrelseledamot skall vara ledamot av Svenska LĂ€karesĂ€llskapet. Övriga medlemmar - och dĂ€rtill behöriga - bör vara ledamöter av SĂ€llskapet. Medlem som önskar uttrĂ€da ur sektionen skall skriftligen anmĂ€la detta till styrelsen som beviljar uttrĂ€de. Medlem som oaktat pĂ„minnelse av skattmĂ€staren ej under tvĂ„ pĂ„ varandra följande Ă„r erlagt Ă„rsavgift anses ha uttrĂ€tt ur sektionen.
 4. Till hedersledamot kan sektionens Ärsmöte pÄ förslag av styrelsen kalla svensk eller utlÀndsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för andrologins utveckling. Styrelsen kan pÄ förslag dÀrom kalla lÀkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrÀdare för medicinen nÀrstÄende verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.
 5. Till hedersledamot kan sektionens Ärsmöte pÄ förslag av styrelsen kalla svensk eller utlÀndsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för andrologins utveckling. Styrelsen kan pÄ förslag dÀrom kalla lÀkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrÀdare för medicinen nÀrstÄende verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.
 6. Styrelsen sammantrĂ€der pĂ„ kallelse av ordförande. Ordföranden Ă€r skyldig att sammankalla styrelsen om minst tvĂ„ ledamöter gör framstĂ€llning dĂ€rom. Styrelsen Ă€r beslutsmĂ€ssig nĂ€r minst halva antalet ledamöter Ă€r nĂ€rvarande. Omröstning Ă€r öppen om ej annat begĂ€res. Vid lika röstetal gĂ€ller den mening ordförande bitrĂ€der. Vid styrelsemöte skall liksom vid sektionsmöte och Ă„rsmöte protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammantrĂ€de per capsulam om samtliga styrelseledamöter Ă€r om beslutet ense. Beslut i Ă€renden som berör för Svenska LĂ€karesĂ€llskapet gemensamma angelĂ€genheter skall snarast tillstĂ€llas SĂ€llskapets nĂ€mnd.
 7. Förslag till val som skall förrÀttas vid sektionens Ärsmöte upprÀttas av en valberedning bestÄende av en till tre medlemmar.
 8. Svenska Andrologiföreningens rÀkenskapsÄr omfattar kalenderÄr. Svenska Andrologiföreningens Ärsmöte Àger rum under nÄgon av mÄnaderna maj - juni, pÄ dag som bestÀmmes av styrelsen. Vid Ärsmöte föredrages styrelse- och revisionsberÀttelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, faststÀlles Ärsavgiftens storlek samt vÀljes styrelseledamöter, tvÄ revisorer och en suppleant för dessa jÀmte för en tid av tvÄ Är representant(er) i Svenska LÀkaresÀllskapets fullmÀktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa). Vid Ärsmötet vÀljes valberedning. FullmÀktige (suppleant) skall vara ledamot av Svenska LÀkaresÀllskapet. FrÄga eller frÄgor som sektion skall uppföra pÄ fullmÀktigemötets arbetsordning bör behandlas pÄ ordinarie möte med sektionen och tillstÀllas SÀllskapets nÀmnd minst tvÄ mÄnader före ordinarie fullmÀktigemöte. Kallelse till Ärsmötet utsÀndes till medlemmarna minst fjorton dagar i förvÀg. Extra möte skall hÄllas nÀr sektionsstyrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begÀr sÄdant för att behandla uppgivet Àrende.
 9. Omröstning vid val sker öppet, dÄ ej annat begÀres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frÄgor avgöres, dÀrest omröstning begÀres, genom öppen sÄdan. Vid lika röstetal gÀller den mening, som bitrÀdes av ordföranden vid mötet.
 10. Ledamot av Svenska LÀkaresÀllskapet, vilken ej Àr sektionsmedlem, Àger tilltrÀde till sektionens sammantrÀden med rÀtt att deltaga i förhandlingarna men ej i sektionens beslut. Sektionsmedlem skall vara ledamot av Svenska LÀkaresÀllskapet för att kunna delta i beslut om speciella frÄgor som avses i §2, andra stycket.
 11. Beslut om Àndring av stadgarna kan endast Àga rum pÄ Ärsmöte. Skriftligt förslag om Àndring insÀndes minst tvÄ mÄnader före Ärsmötet i styrelsen. Förslag till stadgeÀndring skall Ätföljt av styrelsens yttrande dÀröver tillstÀllas medlemmar samtidigt med kallelsen till Ärsmötet. För Àndring fordras att minst tvÄ tredjedelar av de vid mötet nÀrvarande medlemmarna Àr om beslutet ense. Beslutad Àndring trÀder i kraft sedan Svenska LÀkaresÀllskapet faststÀllt densamma.