banner

Protokoll

Årsmöte 31 maj 2013

 • §1 Årsmötets öppnande
  Föreningens ordförande Aleksander Giwercman hÀlsade alla vÀlkomna och öppnade mötet.
 • §2 GodkĂ€nnande av dagordningen
  Beslöts att godkÀnna dagordningen.
 • §3 Val av ordförande för mötet
  Beslöts att vÀlja Ulrik Kvist.
 • §4 Val av protokollförare
  Beslöts att vÀlja Lars Björndahl.
 • §5 Val av tvĂ„ justeringsmĂ€n
  Beslöts att vÀlja Mats Holmberg och John Flanagan.
 • §6 FrĂ„gan om Ă„rsmötet blivit behörigen utlyst
  Beslöts att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.
 • §7 FaststĂ€llande av röstlĂ€ngd
  Alla nÀrvarande befanns vara medlemmar (bilaga 1)
 • §8 Styrelsens verksamhetsberĂ€ttelse
  Föreningens ordförande Aleksander Giwercman föredrog verksamhetsberĂ€ttelsen (bilaga 2) med muntlig komplettering av Åke Pousette. Huvuddragen var symposium pĂ„ LĂ€karstĂ€mman, försök att vĂ€cka intresse för specialistkompetens i andrologi, arbetet med utbildningsprogrammet, nyhetsbrev till en bredare grupp av intressenter, försök att utveckla svensk online-utbildning i samarbete med Australien samt föreningens web-sida som hĂ„ller pĂ„ att utvecklas för bĂ„de allmĂ€nhet och för vĂ„rdgivare.
  Föreningens kassör Åke Pousette föredrog rĂ€kenskaperna (bilaga 3) och Ulrik Kvist föredrog revisionsberĂ€ttelsen. Stockholms RedovisningsbyrĂ„ sköter formaliteter, deklarationer mm.
  Beslöts att godkÀnna och lÀgga berÀttelserna till handlingarna.
 • §9 Revisorernas berĂ€ttelse
  Ulrik Kvist föredrog muntlig revisionsberĂ€ttelse. Föreslog att revisorn ska fĂ„ material – verksamhetsberĂ€ttelse och rĂ€kenskaper med kommentarer till de stora beloppen.
  Beslöts att revisorerna ska fÄ material före nÀsta Ärsmöte i enlighet med förslaget.
 • §10 FaststĂ€llande av balans och resultatrĂ€kning
  Beslöts att faststÀlla den föreslagna balans- och resultatrÀkningen.
 • §11 Beslut om resultatdisposition
  Beslöts att överskott i balans- och resultatrÀkningen behÄlles kvar i verksamheten.
 • §12 FrĂ„gan om ansvarsfrihet för styrelsen
  Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gÄngna verksamhetsÄret.
 • §13 Beslut om budget och Ă„rsavgift
  Beslöts att godkÀnna principer föredragna av kassören med fasta kostnader och satsning pÄ utvecklingsprogram och att Ärsavgiften sÀtts till 0 kr.
 • §14 Val av styrelseledamöter och ersĂ€ttare
  Beslöts att omvÀlja:
  Aleksander Giwercman, ordförande
  Åke Pousette, vice ordförande och kassör
  Stefan Arver, informationsansvarig
  Lars Björndahl, sekreterare
  Leif Abramsson, ledamot
  Saad Elzanati, ledamot
  Katarina Link, ledamot
  Sara Ljungdahl, ledamot
  Thord Rosén, ledamot
  Nyval: Gunilla Wahlström, ersÀttare
  Beslöts att ordförande och kassör var för sig Àger rÀtt att teckna föreningens firma.
 • §15 Val av revisorer och valberedning
  Beslöts att styrelsen att till nÀsta Ärsmöte kommer med förslag till valberedning; till revisorer valdes Ulrik Kvist, John Flanagan (ersÀttare vakant).
 • §16 Val av FullmĂ€ktigerepresentant och ersĂ€ttare (LĂ€karesĂ€llskapet)
  Beslöts att utse Lars Björndahl, ordinarie, Åke Pousette, ersĂ€ttare.
 • §17 Information om etablering av andrologisk subspecialisering
  Information gavs under punkten verksamhetsberÀttelse.
  Beslöts att styrelsen uppmanas anordna brain-storm-möte om specialisering
 • §18 Föreningens kursaktiviteter och kommande Ă„rsmöte
  Vissa möjligheter anordna kurs i Malmö i Andrologisk Endokrinologi Kurs i sexualmedicin pÄ huslÀkarnivÄ i samarbete med ProvinsiallÀkarfonden.
  Kurser i laborativ andrologi (bl a morfologi).
  Beslöts att föreslÄ nÀsta Ärsmöte till 29 maj 2014 i Malmö.
 • §19 Stadgeenligt inkomna motioner
  Inga
 • §20 Årsmötet avslutas
  Mötesordföranden tackade för visat intresse och engagemang och avslutade mötet.

Verksamhetsberättelse 2012

Året 2012 bjöd, ur andrologisk synvinkel, pĂ„ en del positiva men Ă€ven negativa hĂ€ndelser:

I samband med Ă„rets RiksstĂ€mma, fick SAF, i samarbete med SFAM, möjlighet för att hĂ„lla ett RiksstĂ€mmasymposium med titeln Testosteronbehandling av mĂ€n – en livsnödvĂ€ndig eller livshotande Ă„tgĂ€rd? Syftet var att skapa diskussion och inleda ett samarbete med SFAM kring gemensamma riktlinjer för testosteronsubstitution. Även om det kan betraktas som viktigt för vĂ„r förening att synas i samband med RiksstĂ€mman misslyckades vĂ„r mission kring samarbete med SFAM. SFAMs företrĂ€dare ansĂ„g inte att behandling av testosteronbrist hade tillrĂ€cklig prioritet till att gĂ„ in i arbetet kring definiering av gemensamma behandlingsriktlinjer.

Ett annat bakslag för det andrologiska arbetet var ett avslag frĂ„n Socialstyrelsens pĂ„ SAFs ansökan om att fĂ„ godkĂ€nt för andrologi som grenspecialitet. Ingen motivering för detta avslag har getts men SAF vill Ă€ven i fortsĂ€ttningen arbeta för att ge den svenska andrologin ett ”officiellt” stĂ€mpel i samband med Socialstyrelsens nĂ€stkommande genomlysning av specialiteter och grenspecialiteter.

SAF försatte sitt arbete för att sprida den andrologisk informationen genom att utge 3 Andrologiska Nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev utgavs under 2011 av Bayer och fokuserade endast pÄ den endokrinologiska delen av andrologin. FrÄn och med 2012 Àr det SAF som ansvarar för Nyhetsbrevet, som dessutom nu tÀcker hela det andrologiska spektret.

SAF tog kontakt med vÄra kollegor vid Monash Universitet som under senaste Ären haft stor succés med ett internetbaserat andrologiskt utbildningsprogram. Vi förhandlar om rÀtten till att översÀtta programmet till svenska och anvÀnda det till undervisning inom Sverige. Vi avvaktar fortfarande pÄ ett definitivt svar frÄn Australien.

SAFs styrelse har dessutom lagt planer för en framtidig utbildningsstrategi, som inte bara bygger pÄ internetbaserad undervisning men inkluderar en del andra utbildningsaktiviteter som riktar sig mot olika personalkategorier inom sjukvÄrden. Vi inser att det finns ett stort behov för att sprida kunskapen kring andrologin, och Àven en diskussion om en ny svensk lÀrobok inom detta omrÄde har initierats.

Tack vara det ekonomiska stödet frÄn Bayer AB, ProSTrakan och Ferring har det varit möjligt att jobba med förbÀttringen av hemsidan och Àven timanstÀlla en medarbetare till att jobba med genomförandet av SAFs utbildningsstrategi.

Årets Ă„rsmöte organiserades av Leif Abramsson och medarbetare vid Norrlands Universitetssjukhus i UmeĂ„ och fokuserade pĂ„ prostatasjukdomar. Det bestĂ€mdes att vĂ„ra kollegor i Stockholm kommer att stĂ„ för 2013 mötet.

Vi ser fram emot ett spÀnnande och aktivt 2013.

Aleksander Giwercman, Ordförande
2013-05-31

Årsmöte 12 juni 2009

Årsmötesprotokoll Svenska Andrologiföreningen 2009-06-12 i Svenska LĂ€karesĂ€llskapets lokaler

 • §1 Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Aleksander Giwercman
 • §2 Dagordningen godkĂ€ndes
 • §3 Till ordförande för mötet valdes Aleksander Giwercman
 • §4 Till protokollförare valdes Lars Björndahl
 • §5 Till justeringsmĂ€n valdes Kerstin Fugl-Meyer och Urban Ekström
 • §6 Konstaterades att Ă„rsmötet blivit behörigen utlyst
 • §7 RöstlĂ€ngd faststĂ€lldes genom namnteckning pĂ„ deltagarlista (bilaga 1)
 • §8 Styrelsens redovisningshandlingar:
  Föreningens ordförande gick igenom verksamhetsberÀttelsen (bilaga 2). Kassör Lars Björndahl redogjorde muntligt för det ekonomiska lÀget. Eftersom föreningen registrerades som ideell förening med nÀringsaktiviteter först i slutet av förra Äret kommer det första Ärsbokslutet efter den 31/12 2009.
 • §9 Revisoremas berĂ€ttelse:
  Revisorerna har informerats om det ekonomiska lÀget och att inget bokslut Ànnu finns att granska.
 • §10 FaststĂ€llande av balans och resultatrĂ€kning:
  Se punkt 8 och 9 ovan.
 • §11 Beslut av resultatdisposition:
  Se punkt 8 och 9 ovan.
 • §12 FrĂ„ga om ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gĂ„ngna Ă„rets verksamhet.
 • §13 Beslut om budget och Ă„rsavgift
  Styrelsen rekommenderar att medlemsavgift ej tas ut. Årsmötet beslutade att inte ta ut medlemsavgift.
 • §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
  Aleksander Giwercman, ordförande
  Lars Björndahl, vetenskaplig sekreterare
  Åke Pousette, kassör
  Stefan Arver, informationsansvarig
  Leif Abramsson, ledamot
  Saad Elzanaty, ledamot
  Katarina Link, ledamot
  Claes Gottlieb, ersÀttare
  Thord Rosén, ersÀttare
  Beslöts att Aleksander Giwercman och Åke Pousette var för sig Ă€ger rĂ€tt att teckna föreningens konto samt att Lars Björndahl under en övergĂ„ngstid fram till september 2009 av praktiska skĂ€l Ă€ven Ă€ger rĂ€tt att teckna föreningens konto.
 • §15 Val av revisorer
  Beslöts att vÀlja Ulrik Kvist och Kerstin Sjögren Fugl-Meyer
 • §16 Stadgenligt inkomna motioner
  Till styrelsen har inkommit en motion frÄn medlemmen Rune Eliassen om frÀmst redaktionella Àndringar i föreningens stadgar. Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att utforma ett förslag till Àndrade stadgar.
 • §17 Övriga frĂ„gor
  (1) DÄ föreningen i olika handlingar och sammanhang haft lite olika benÀmningar (t.ex. svensk förening för andrologi) faststÀlldes att
  a) Föreningens officiella namn Àr Svensk Andrologisk Förening
  b) Föreningens officiella namn pÄ engelska Àr Swedish Society of Andrology
  (2) Diskuterades arbetet med fortsatta kurser och satsning pÄ expertgrupper för att utveckla riktlinjer för diagnos och behandling av olika andrologiska tillstÄnd.
  (3) Diskuterades utvecklingen av föreningens hemsida.
 • §18 Årsmötet avslutades

Lars Björndahl
Protokollförare

Årsmöte 5 maj 2008

Årsmötesprotokoll Svenska Andrologiföreningen 2008-05-16 pĂ„ SLS kl 13.00

 • §1 Årsmötet öppnade av Stefan Arver
 • §2 GodkĂ€ndes dagordningen
 • §3 Valdes Stefan Arver till ordförande för mötet
 • §4 Valdes till protokollförare Åke Pousette
 • §5 Valdes Urban Ekström och Claes Gottlieb till justeringsmĂ€n
 • §6 Fann man att Ă„rsmotet blivit behörigen utlyst
 • §7 FaststllĂ€lldes röstlĂ€ngd 10 medlemmar nĂ€rvarande
 • §8 Föredrogs styrelsens redovisningshandlingar som lades dessa till handlingama
 • §9 Revisoremas berĂ€ttelse (ej akuellt)
 • §10 FaststĂ€llande av balans och resultatrĂ€kning (ej aktuellt)
 • §11 Beslut av resu!tatdisposition (ej aktuellt)
 • §12 Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen
 • §13 Beslut om Ă„rsavgift a 0 kr men styrelsen gavs fullmakt att införa Ă„rsavgift
 • §14 Valdes styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:
  Ordförande Aleksander Giwercman, Vet sekr Åke Pousette, Ledamöter, kassör Lars Björndal, Stefan Arver, Leif Abramsson, Katarina Link, Saad Elzanaty. Suppleanter Claes Gottlieb och Tord Rosen. Beslöts att ordf Aleksander Giwercman och kassor Lars Björndal var för sig Ă€ger rĂ€tt att teckna föreningens konton.
 • §15 Till revisorer valdes Ulrik Kvist och Kerstin Fugel-Meyer
 • §16 3 inkomna motioner frĂ„n Rune Eliassen behandlades : Ang stadgar oeh hemsida beslöts att överlĂ€mna synpunktema till styrelsen för beaktande medan ansökan om öppen medlemslista avslogs.
 • §17 Årsmötet avslutades

Åke Pousette
Sekreterare

Årsmöte 8 juni 2007

Årsmötesprotokoll Svenska Andrologiföreningen 2007-06-08 pĂ„ SLS kl 17.00

 • §1 Ordförande förklarade mötet öppnat.
 • §2 Dagordningen godkĂ€ndes.
 • §3 Till ordförande för mötet valdes Stefan Arver.
 • §4 Till protokollförare valdes Åkes Pousette
 • §5 Till justeringsmĂ€n valdes Urban Ekström och Stefan Arver.
 • §6 Mötet stadgeenliga utlysande godkĂ€ndes.
 • §7 RöstlĂ€ngden faststĂ€lldes.
 • §8 Revisorernas berĂ€ttelse lades till handlingarna.
 • §9 Resultat och balansrĂ€kning faststĂ€lldes.
 • §10 Resultatdisposition faststĂ€lldes.
 • §11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • §12 Föreningens budget fastĂ€lldes. Årsavgiften faststĂ€lldes till 0 kr
 • §13 Val av styrelseledamöterOrdförande Stefan ArverSekreterare Åke PousetteLedamöter Outi Hovatta, Leif Abramsson, Bo-Eric Persson, Alexander Giwercman, Ulrik Kvist
 • §14 Till revisorer valdes Lars Björndahl Eddie Sandström
 • §15 Inga motioner hade inkommit
 • §16 Ordförande tackade för uppmĂ€rksamheten och avslutade Ă„rsmötet

Åke Pousette
Sekreterare

Årsmöte 31 maj 2006

Årsmötesprotokoll Svenska Andrologiföreningen 2006-05-31, M52 Huddinge Sjukhus

 • §1 Ordförande förklarade mötet öppnat.
 • §2 Dagordningen godkĂ€ndes.
 • §3 Till ordförande för mötet valdes Stefan Arver.
 • §4 Till protokollförare valdes Åkes Pousette
 • §5 Till justeringsmĂ€n valdes Urban Ekström och Stefan Arver.
 • §6 Mötet stadgeenliga utlysande godkĂ€ndes.
 • §7 RöstlĂ€ngden faststĂ€lldes.
 • §8 Revisorernas berĂ€ttelse lades till handlingarna.
 • §9 Resultat och balansrĂ€kning faststĂ€lldes.
 • §10 Resultatdisposition faststĂ€lldes.
 • §11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • §12 Föreningens budget fastĂ€lldes. Årsavgiften faststĂ€lldes till 0 kr
 • §13 Val av styrelseledamöter: Ordförande Stefan Arver, Sekreterare Åke Pousette, Ledamöter Outi Hovatta, Leif Abramsson, Bo-Eric Persson, Alexander Giwercman, Ulrik Kvist
 • §14 Till revisorer valdes Lars Björndahl Eddie Sandström
 • §15 Inga motioner hade inkommit
 • §16 Ordförande tackade för uppmĂ€rksamheten och avslutade Ă„rsmötet

Åke Pousette
Sekreterare

Årsmöte 8 jun 2005

Årsmötesprotokoll Svenska Andrologiföreningen 2005-06-08

 • §1 Ordförande förklarade mötet öppnat.
 • §2 Dagordningen godkĂ€ndes.
 • §3 Till ordförande för mötet valdes Stefan Arver.
 • §4 Till protokollförare valdes Åkes Pousette
 • §5 Till justeringsmĂ€n valdes Urban Ekström och Stefan Arver.
 • §6 Mötet stadgeenliga utlysande godkĂ€ndes.
 • §7 RöstlĂ€ngden faststĂ€lldes.
 • §8 Revisorernas berĂ€ttelse lades till handlingarna.
 • §9 Resultat och balansrĂ€kning faststĂ€lldes.
 • §10 Resultatdisposition faststĂ€lldes.
 • §11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • §12 Föreningens budget fastĂ€lldes. Årsavgiften faststĂ€lldes till 0 kr
 • §13 Val av styrelseledamöter: Ordförande Stefan Arver, Sekreterare Åke Pousette, Ledamöter Outi Hovatta, Leif Abramsson, Bo-Eric Persson, Alexander Giwercman, Ulrik Kvist
 • §14 Till revisorer valdes Lars Björndahl Eddie Sandström
 • §15 Inga motioner hade inkommit
 • §16 Ordförande tackade för uppmĂ€rksamheten och avslutade Ă„rsmötet

Åke Pousette
Sekreterare
Justeras
Urban Ekström/Stefan Arver

Verksamhetsberättelse 03/04

VerksamhetsberÀttelse för Svensk Förening för Andrologi 2003-2004

Styrelsen har under Äret haft följande sammansÀttning:
Ordförande: Stefan Arver
Sekreterare: Åke Pousette
Ledamöter: Leif Abramsom, Svante Kjellberg, Ulrik Kvist, Bo-Erik Persson och Outi Hovatta.

Verksamheter: Styrelsens mÄlsÀttning har varit att genom olika aktiviteter etablera andrologin som ett vedertaget ÀmnesomrÄde. Detta arbete har skett nationellt sÄvÀl som pÄ nordisk och europeisk nivÄ. SamrÄd och samarbete har skett med bl a NAFA, EAA och ISA. Utarbetande av policydokument för andrologisk utredning har sammanstÀllts och offentliggjorts med tillgÀnglighet över SLS:s server. Informationsbrev utsÀndes i oktober till alla medlemmar. (bilaga)

Under LÀkarstÀmman 2003 deltog SFA med tre symposier, tvÄ som sektionssymposier och ett som huvudsymposium. Samtliga symposier var vÀlbesökta och tÀckte central andrologsika omrÄden: Androgenbehandling av Àldre mÀn, Manlig sexuell dysfunktion samt miljöpÄverkan pÄ mannens reproduktionssystem. StyrelsesammantrÀden: StyrelsesammantrÀden har skett genom per capsulum beslut via email. Information och diskussioner har skett till ledamöterna frÄn ordföranden och mellan styrelseledamöter i aktuella frÄgor via telefon och email.

Web-sida: Websida har uppdaterats av Åke Pousette.

Möten:
Föreningens Ärsmöte hölls i Stockholm 2003-06-06.
Föreningens höstmöte hölls i Stockholm 2002-01-16.

Föreningens ekonomi: FöregÄende Ärsmöte beslöt att inga avgifter skulle uttas. Varje aktivitet har dÀrför bekostat sina egna utlÀgg. Detta har fungerat helt tillfredsstÀllande.

Stockholm 2004-05-27
Stefan Arver

Årsmöte 3 jun 2003

Årsmötesprotokoll Svenska Andrologiföreningen 2003-06-03, Plats: Svenska LĂ€karsĂ€llskapet, Stockholm

 • §1 Mötet förklarades öppnat av ordförande Åke Pousette som noterade att SAF nu Ă€r fullvĂ€rdig sektion av SLS.
 • §2 Styrelsens förslag till dagordning godkĂ€ndes.
 • §3 Till ordförande för Ă„rsmötet valdes Åke Pousette.
 • §4 Urban Ekström utsĂ„gs att föra Ă„rsmötes protokoll.
 • §5 Till justeringsmĂ€n valdes Ulrik Kvist och Rune Eliasson.
 • §6 Årsmötet stadgeenligt utlyst.
 • §7 RöstlĂ€ngden faststĂ€lldes.
 • §8 Styrelsen lĂ€mande skriftlig redogörelse för det gĂ„ngna verksamhetsĂ„ret. Rapporten lades till handlingarna.
 • §9 NĂ„gra ekonomiska transaktioner hade ej förekommit under Ă„ret.
 • §10 FaststĂ€llande av balans och resultatrĂ€kning: Ej applicerbar pga det som anges i §9
 • §11 Beslut om resultatdisposition. Ej applicerbar pga det som anges i §9.
 • §12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gĂ„ngna verksamhetsĂ„ret.
 • §13 Budget och avgifter för det kommande Ă„ret diskuterades. Årsmötet beslutade att inte förĂ€ndra förenings policy avseende avgifts och utgifts politik. NĂ„gon medlemsavgift skall ej uttagas frĂ„n medlemmarna under 2003.
 • §14 Val av ny styrelse. Mötet valde följande ledamöter: Stefan Arver (ordförande), Åke Pousette (sekreterare), Aleksander Giwercman, Ulrik Kvist, Bo Erik Persson, Leif Abramsson, Outi Hovatta.
 • §15 Till revisorer omvaldesLeif Plöen Lars Björndahl. Till valberedning utsĂ„gs Olle Söder, Urban Ekström.
 • §16 Noterades att inga motioner hade inlĂ€mnats.
 • §17 Övriga Ă€renden. Inga övriga Ă€renden togs upp.
 • §18 Ordförande avslutade Ă„rsmötet.

Urban Ekström
Sekreterare
Justeras
Ulrik Kvist/Rune Eliasson

Årsmöte 4 jun 2002

Årsmötesprotokoll Svenska Andrologiföreningen 2002-06-04, Plats: Svenska LĂ€karsĂ€llskapet, Stockholm

 • §1 Mötet förklarades öppnat av ordförande Åke Pousette.
 • §2 Styrelsens förslag till dagordning godkĂ€ndes.
 • §3 Till ordförande för Ă„rsmötet valdes Åke Pousette.
 • §4 Stefan Arver utsĂ„gs att föra Ă„rsmötes protokoll.
 • §5 Till justeringsmĂ€n valdes Leif Plöen och Claes Gottlieb.
 • §6 Årsmötet stadgeenligt utlyst.
 • §7 RöstlĂ€ngden faststĂ€lldes, 16 personer nĂ€rvarande.
 • §8 Styrelsen lĂ€mande skriftlig redogörelse för det gĂ„ngna verksamhetsĂ„ret. Rapporten lades till handlingarna.
 • §9 Revisorerna föredrog revisionsberĂ€ttelsen. NĂ„gra ekonomiska transaktioner hade ej förekommit under Ă„ret.
 • §10 FaststĂ€llande av balans och resultatrĂ€kning: Ej applicerbar pga det som anges i §9.
 • §11 Beslut om resultatdisposition. Ej applicerbar pga det som anges i §9.
 • §12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gĂ„ngna verksamhetsĂ„ret.
 • §13 Budget och avgifter för det kommande Ă„ret diskuterades livligt. Årsmötet beslutade att inte förĂ€ndra förenings policy avseende avgifts och utgifts politik. NĂ„gon medlemsavgift skall ej uttagas frĂ„n medlemmarna under 2002.
 • §14 Val av ny styrelse. Mötet valde följande ledamöter: Åke Pousette (ordförande), Stefan Arver, Ulrik Kvist, Svante Kjellberg, Bo Erik Persson, Leif Abramsson, Outi Hovatta.
 • §15 Till revisorer omvaldesLeif PlöenLars Björndahl.
 • §16 Till valberedning utsĂ„gsOlle SöderUrban Ekström.
 • §17 Diskussion avseende det fortsatta arbetet med ansökan om att bilda en sektion för Andrologi inom Svenska LĂ€karsĂ€llskapet. Åke Pousette, som förtjĂ€nstfullt arbetat med detta under det gĂ„ngna Ă„ret rapporterade om ökad stöd frĂ„n nuvarande sektioner och Ă€mnade verka kraftfullt för bildandet av en sektion i samband med fullmĂ€ktiges möte hösten 2002.
 • §18 Noterades att inga motioner hade inlĂ€mnats.
 • §19 Övriga Ă€renden. Inga övriga Ă€renden togs upp.
 • §20 Ordförande avslutade Ă„rsmötet.

Vid protokollet
Stefan Arver
Justeras
Claes Gottlieb/Leif Plöen

Verksamhetsberättelse 00/01

VerksamhetsberÀttelse för Svensk Förening för Andrologi 2000-2001

Styrelsen har under Äret haft följande sammansÀttning:
Ordförande: Åke Pousette
Sekreterare: Leif Abramsson
Ledamöter: Stefan Arver, Svante Kjellberg, Ulrik Kvist, Bo-Erik Persson och Outi Hovatta.

Verksamheter: Styrelsens mÄlsÀttning har varit att genom olika aktiviteter etablera andrologin som ett vedertaget ÀmnesomrÄde. Detta arbete har skett nationellt sÄvÀl som pÄ nordisk och europeisk nivÄ. SamrÄd och samarbete har skett med bl a NAFA, EAA och ISA.

Informationsbrev utsÀndes i oktober till alla medlemmar. (bilaga)

Ansökan om att bli upptagen som sektion avstyrktes av SLSns arbetsutskott men vid fullmĂ€ktigemötet tillstyrktes detta men för fĂ„ var nĂ€rvarande. Detta betyder att frĂ„gan fick bordlĂ€ggas och kommer att behandlas vid fullmĂ€ktigemötet 2002. Åke Pousette representerade SFA vid fullmĂ€ktigemötet.

StyrelsesammantrÀden: StyrelsesammantrÀden har skett genom per capsulum beslut via email. Information och diskussioner har skett till ledamöterna frÄn ordföranden och mellan styrelseledamöter i aktuella frÄgor via telefon och email.

Web-sida: Websida har uppdaterats av Åke Pousette.

Möten:
Föreningens Ärsmöte hölls i Stockholm 2001-06-06.
Föreningens höstmöte hölls i Stockholm 2002-01-16.

Föreningens ekonomi: FöregÄende Ärsmöte beslöt att inga avgifter skulle uttas. Varje aktivitet har dÀrför bekostat sina egna utlÀgg. Detta har fungerat helt tillfredsstÀllande.

Stockholm 2002-05-12
Åke Pousette

Årsmöte 6 jun 2001

Årsmötesprotokoll Svenska Andrologiföreningen 2001-06-06, Plats: Svenska LĂ€karsĂ€llskapet, Stockholm

 • §1 Mötet förklarades öppnat av ordförande Åke Pousette.
 • §2 Styrelsens förslag till dagordning godkĂ€ndes.
 • §3 Till ordförande för Ă„rsmötet valdes Åke Pousette.
 • §4 Till sekreterare utsĂ„gs Stefan Arver.
 • §5 Till justeringsmĂ€n valdes Urban Ekström och Rune Eliasson.
 • §6 Årsmötet var stadgeenligt utlyst.
 • §7 RöstlĂ€ngden faststĂ€lldes, 14 röstberĂ€ttigade personer nĂ€rvarande.
 • §8 Styrelsen lĂ€mnade en skriftlig redogörelse för det gĂ„ngna verksamhetsĂ„ret. Rapporten godkĂ€ndes och lades till handlingarna.
 • §9 Revisorerna föredrog revisionsberĂ€ttelsen. NĂ„gra ekonomiska transaktioner hade ej förekommit under Ă„ret.
 • §10 Balans och resultatrĂ€kning förelĂ„g ej (se § 9).
 • §11 Resultatdisposition förelĂ„g ej (se § 9).
 • §12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gĂ„ngna verksamhetsĂ„ret.
 • §13 Budget och avgifter för det kommande Ă„ret diskuterades livligt. Årsmötet beslutade att inte förĂ€ndra förenings policy avseende avgifter och utgifter. NĂ„gon medlemsavgift skall dĂ€rför ej uttagas frĂ„n medlemmarna under 2002.
 • §14 Val av ny styrelse. Mötet beslutade ge styrelsen fortsatt förtroende och omvalde samtliga ledamöter utom Arne M Ohlsson och Olle Söder. Outti Hovatta invaldes i styrelsen. (HĂ€r tycker jag det vore bĂ€ttre att ange i klartext vilka som valdes och inte namnge dem som ej valdes.). Till ny styrelse valdes Åke Pousette (ordförande), Stefan Arver, osv.
 • §15 Till revisorer valdesLeif PlöenLars Björndahl.
 • §16 Till valberedning utsĂ„gsOlle SöderUrban Ekström
 • §17 Diskussion avseende det fortsatta arbetet med ansökan om att bilda en sektion för Andrologi inom Svenska LĂ€karsĂ€llskapet. Åke Pousette som förtjĂ€nstfullt arbetat med detta under det gĂ„ngna Ă„ret rapporterade om ökat stöd frĂ„n nuvarande sektioner och Ă€mnade verka kraftfullt för bildandet av en sektion i samband med fullmĂ€ktiges möte hösten 2001.
 • §18 Noterades att inga motioner inkommit.
 • §19 Övriga Ă€renden. Rune Eliasson tog upp frĂ„gan om programkommittĂ©ens arbete och önskade en bĂ€ttre struktur, bĂ€ttre framförhĂ„llning samt att han ocksĂ„ som varande medlem av programkommittĂ©en mer aktivt involverades i arbetet. Mötet uttalade sitt gillande av programkommittĂ©ens arbete. Medlemmarna i programkommittĂ©en omvaldes: Stefan Arver (sammankallande), Rune Eliasson och Björn Rosenlund.
 • §20 Ordförande avslutade Ă„rsmötet.

Vid protokollet
Stefan Arver
Justeras
Rune Eliasson/Leif Plöen

Verksamhetsberättelse 98/99

VerksamhetsberÀttelse för Svensk Förening för Andrologi 1998-1999

Styrelsen har under Äret haft följande sammansÀttning:
Ordförande: Åke Pousette
Sekreterare: Leif Abramsson
Ledamöter: Stefan Arver, Svante Kjellberg, Arne M Olsson, Bo-Erik Persson och Olle Söder.

Verksamheter: Styrelsens mÄlsÀttning har varit att genom olika aktiviteter etablera andrologin som ett vedertaget ÀmnesomrÄde. Detta arbete har skett nationellt sÄvÀl som pÄ nordisk och europeisk nivÄ. SamrÄd och samarbete har skett med bl a NAFA, EAA och ISA. FöregÄende Ärs ansökan om att bli upptagen som sektion avslogs av SLSns arbetsutskott.

StyrelsesammantrÀden: Inga formella styrelsesammantrÀden har p.g.a. tid- och kostnadsskÀl genomförts. Information och diskussioner har skett till ledamöterna frÄn ordföranden och mellan styrelseledamöter i aktuella frÄgor via telefon och email.

Web-sida: Websida har utformats och installerats vid SLS.

Utbildning: Styrelsens ledamöter har deltagit i utbildning i andrologi i ett stort antal kurser bl a i samband med NAFA-mötet i Oslo.

Möten:
VÄrmöte 98 Stockholm 4 maj
NAFA möte Oslo aug. 98
VÄrmöte 99 Stockholm 31 maj
Planerat NAFA möte Kuopio aug. 99
Föreningens Ärsmöte hölls i Stockholm 980504.

Föreningens ekonomi: FöregÄende Ärsmöte beslöt att inga avgifter skulle uttas. Varje aktivitet har dÀrför bekostat sina egna utlÀgg. Detta har fungerat helt tillfredsstÀllande.

SLS Ă„rsmöte: Föreningen representerades av Åke Pousette.

Övriga aktiviteter: Flera olika aktiviteter har genomförts för att etablera andrologin som ett vedertaget Ă€mnesomrĂ„de. Detta arbete har skett nationellt sĂ„vĂ€l som pĂ„ nordisk och europeisk nivĂ„. FöregĂ„ende Ă„rs ansökan om att bli upptagen som sektion avslogs av SLSns arbetsutskott.

Stockholm 1999-05-16